Stanovy sdružení

Zde si můžete stáhnout stanovy sdružení.

 

Stanovy občanského sdružení Valtice Hlavní město vína

 

 1. Název a sídlo
 1. Název občanského sdružení je: „Valtice Hlavní město vína“ (dále jen „sdružení“).
 2. Sídlem sdružení je Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice.

 

 1. Charakter sdružení
 1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na kvalitě a propagaci valtického vína.
 2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

 

 1.  Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • spravovat značku Valtice Hlavní město vína, což je hlavní cíl sdružení,
 • přidělovat značku Valtice Hlavní město vína přihlášeným vínům dle pravidel,
 • finančně zajišťovat jednotný marketing značky.

 

 1.  Předmět činnosti sdružení
 • přidělování značky Valtice hlavní město vína, vínům členů sdružení dle schválených pravidel,
 • vzdělávací akce (přednášky, semináře, kurzy),
 • propagační a popularizační činnost, pořádání a účast na výstavách vína,
 • informační činnost,
 • kontrolní činnost při přidělování a používání značky Valtice hlavní město vína.

 

V. Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být každý výrobce vína dle zákonů a pravidel platných v ČR se sídlem ve Valticích nebo v Úvalech, který souhlasí se stanovami sdružení, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.

Členem sdružení a zároveň předsedou sdružení je starosta/starostka města Valtice, jako nejvyšší představitel Valtic Hlavního města vína.

2. Člen sdružení má právo:

 • zúčastnit se valné hromady, každý člen má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 • být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, výkonné rady a jejich operativních rozhodnutí,
 • platit roční členské příspěvky odhlasované valnou hromadou,
 • aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:

 • napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení,
 • vyloučení ze sdružení.

5. Členství ve sdružení zaniká:

 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením písemného oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,
 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,
 • zánikem člena - právnické osoby,
 • úmrtím člena - fyzické osoby,
 • zánikem sdružení.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

VI. Organizační uspořádání

1. Orgány sdružení tvoří:

 • valná hromada,
 • výkonná rada,
 • předseda.

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také, požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je - li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání valné hromady řídí obvykle jednatel. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům sdružení.

3. Valná hromada má následující pravomoci:

 • rozhoduje o členství ve sdružení,
 • volí výkonnou radu, funkční období volených orgánů je dvouleté,
 • schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření sdružení,
 • doplňuje a mění stanovy společnosti,
 • stanovuje členské příspěvky,
 • hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,
 • valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení.

4. Výkonná rada je nejvyšším výkonným orgánem sdružení a řídí sdružení mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji jednatel, hospodář a 1 další člen, jmenovaní valnou hromadou. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, jednatel sdružení svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena výkonné rady. Jednání výkonné rady se má právo účastnit se předseda sdružení s hlasovacím právem. Z jednání pořizuje jednatel zápis.

5. Jménem sdružení jedná její jednatel nebo osoby na základě zmocnění, poskytnutém jim jednatelem.

6. Výkonná rada má pravomoci:

 • rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
 • připravuje jednání valné hromady,
 • kontroluje činnost výkonných pracovníků sdružení.

 

VII. Hospodaření sdružení

1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.

2. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí:

 • administrativně - správních výdajů orgánů sdružení,
 • služeb a prací nutných k činnosti sdružení,
 • marketingu a propagaci značky Valtice Hlavní město vína.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada.

 

 

4. Po skončení hospodářského roku podává hospodář výkonné radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada zprávu valné hromadě sdružení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.

3. Nedílnou součástí stanov jsou Pravidla pro udělování značky Valtice Hlavní město vína.

4. Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou dne 29. června 2011

 

Ve Valticích dne 29. června 2011.

Přípravný výbor:

Milan Sedláček
Ing. Vlastimil Černý DiS.
Roman Zapletal